Rola i wsparcie dla nauczycieli w Krakowie

W uznaniu Dnia Edukacji Narodowej, prezydent miasta Krakowa, Jacek Majchrowski, skierował swoje serdeczne życzenia do wszystkich osób aktywnie angażowanych w rozwój edukacji w Krakowie. W mieście królewskim, liczba dzieci i młodzieży uczących się w przedszkolach i szkołach przekracza 150 tysięcy. Nauczyciele, doradcy, dyrektorzy, specjaliści z poradni oraz personel administracyjny i obsługowy codziennie dbają o ich rozwój, wychowanie oraz bezpieczeństwo.

W liście z okazji święta, prezydent Majchrowski wyraził wielkie uznanie dla ciężkiej pracy nauczycieli, którzy używają swego zaangażowania i oddania do niesienia edukacji młodym ludziom. Podkreślił jak ważne jest budowanie wyobraźni młodego pokolenia, rozbudzanie ich ciekawości do odkrywania praw rządzących światem oraz inspiracja do niezależnej eksploracji. Jednocześnie podziękował za wsparcie nauczycieli w trudnych momentach dla uczniów i za to, że mogą oni liczyć na pomoc pedagogów kiedy inni zawodzą.

Prezydent zauważył też jak bardzo ważne jest ciągłe poszerzanie wiedzy i umiejętności przez nauczycieli. Podkreślił, że samorząd miasta od lat docenia i wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, podejmując różne działania mające na celu inspirować, wspierać i tworzyć warunki do dalszego doskonalenia nauczycieli.

Kraków docenia i wspiera finansowo swoich nauczycieli

W Krakowie, obchody Dnia Edukacji Narodowej są tradycyjnie łączone z finałową galą konkursu „Krakowski nauczyciel z pasją”, który jest organizowany przez miasto od roku 2014. Konkurs ten jest formą docenienia tych nauczycieli, którzy z pasją przekazują wiedzę swoim uczniom oraz są źródłem inspiracji i motywacji dla całej społeczności szkolnej, a także lokalnej społeczności. W ramach konkursu, z każdej szkoły lub placówki można nominować tylko jednego nauczyciela, co wymaga jednogłośnej decyzji dyrekcji, rady pedagogicznej oraz rady rodziców (rady szkoły). Jeżeli nauczyciel zostanie nominowany trzy razy, otrzymuje złoty certyfikat. W tym roku Jacek Majchrowski wręczył certyfikaty 45 laureatom, w tym 5 złotych certyfikatów.

W budżecie miasta Krakowa co roku wyodrębnia się środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli. W 2023 roku, ta suma przekroczyła 6,5 miliona złotych. Z tych funduszy są pokrywane takie koszty jak opłaty za kursy kwalifikacyjne, studia licencjackie umożliwiające nauczanie drugiego przedmiotu, studia magisterskie, studia podyplomowe, szkolenia branżowe oraz inne formy nadające kwalifikacje. Swoje wnioski o dofinansowanie studiów i kursów podnoszących kwalifikacje złożyło w pierwszym półroczu 2023 roku 326 osób, na co przeznaczono ponad 630 tysięcy złotych.

Wysokość dofinansowania do poszczególnych form kształcenia jest zróżnicowana i ustalana jest przez zarządzenie prezydenta miasta. Maksymalna kwota dofinansowania może wynosić aż 95% kosztów kursu lub studiów i zależy od celów polityki oświatowej państwa oraz aktualnych priorytetów edukacyjnych miasta. Obecnie w Krakowie na liście priorytetowych kierunków znajduje się aż 26 pozycji. Zajęcia z informatyki czy e-learningu, programowania i kodowania, nauczanie języka obcego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, nauczanie języka polskiego jako obcego, zajęcia z preorientacji zawodowej w przedszkolach czy nauczanie pływania dla nauczycieli wychowania fizycznego na etapie szkoły podstawowej są tylko niektórymi z nich.

Inne priorytetowe kierunki to m.in. edukacja włączająca, edukacja przyrodnicza i matematyczna w szkołach ponadpodstawowych, edukacja ekologiczna, edukacja wielokulturowa i międzykulturowa, edukacja i wspomaganie uczniów ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, edukacja równościowa i antydyskryminacyjna, nauczanie języka łacińskiego na etapie szkoły podstawowej i ponadpodstawowej oraz studia jednolite magisterskie z psychologii.

Warto dodać, że dofinansowanie do opłat za studia czy kursy to tylko jedno z wielu działań realizowanych przez miasto w celu ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników pedagogicznych. W ramach tych działań, środki z puli na doskonalenie zawodowe są także przeznaczane na szkolenia i wspomaganie rozwoju nauczycieli realizowane bezpośrednio przez szkoły oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne.