Losy Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku w rękach mieszkańców – decyzja zapadnie po konsultacjach

Planowany kierunek rozwoju Centrum Sportów Wodnych na Zakrzówku, podążać będzie za wyraźnymi oczekiwaniami społeczności lokalnej. Radni miejski jednomyślnie zgodzili się, by skonsultować z mieszkańcami ideę na to miejsce. Mimo iż ryzyko komplikacji planów urzędników istnieje, ZZM nie wyraził sprzeciwu.

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji wyszedł od Klubu Koalicji Obywatelskiej, jednak stanowi on kolejny etap działań wcześniej podejmowanych przez różnego rodzaju środowiska powiązane z terenem Zakrzówka. Te działania obejmują inicjatywy takie jak Stowarzyszenie Akcja dla Ziemi na Zakrzówku czy Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony i Rozwoju Dębnik. Wrześniowy apel tych grup do prezydenta miasta, sugerował unikanie wyboru operatora opartego na zasadzie „kto da więcej”. Zamiast tego proponowano konkurs mający na celu zapewnienie bezpiecznego dostępu do całego akwenu, organizowanie różnorakich form aktywności sportowo-rekreacyjnych, edukację na temat zmian klimatycznych i przyrody parku, szkolenia z bezpieczeństwa nad wodą oraz otwarcie dostępu dla wielu firm nurkowych chcących prowadzić kursy, bez faworyzowania jednej firmy.

Apel ten miał swoje korzenie w negatywnych doświadczeniach z firmą, która zarządzała Zakrzówkiem przed utworzeniem parku. Paweł Bystrowski, radny dzielnicy Dębniki i prezes Akcji dla Ziemi na Zakrzówku, wyraźnie stanął na stanowisku sprzeciwiającym się powierzeniu roli operatora CSW tylko jednej organizacji nurkowej. Powołał się na przeszłe doświadczenia z dominacją jednej firmy nurkowej nad akwenem, które przywoływały obraz monopolizacji dostępu do wody przez jedno przedsiębiorstwo. Argumentował, że obszar ten powinien być dostępny dla wszystkich, a liczne funkcje społeczne powinny być realizowane przez organizacje społeczne, a nie przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio komercyjne.

Rada dzielnicy także poparła zawieszenie planów wyboru operatora i przeprowadzenie konsultacji publicznych. Utrzymanie wcześniejszych planów i zamiar rozpisania przetargu na wybór operatora było natomiast strategią ZZM, jak wynikało z odpowiedzi na interpelacje radnych. Według tych planów, na dolnym poziomie budynku miało znaleźć się zaplecze sportowe, a górny poziom miałby pełnić funkcje gastronomiczne. Wydzierżawienie miał również obejmować obszar bezpośrednio obok budynku, pomiędzy drogą a lustrem wody.

Kwestia ta powróciła do dyskusji podczas środowej sesji rady miasta. Klub Koalicji Obywatelskiej przygotował projekt uchwały zobowiązującej miasto do przeprowadzenia konsultacji publicznych. Proces ten ma trwać co najmniej 60 dni i musi zakończyć się nie później niż 30 kwietnia.