Nadchodząca inwestycja infrastrukturalna w Krakowie: Rozbudowa ulic i nowa linia tramwajowa

Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM) w Krakowie przystępuje do kolejnej istotnej inwestycji infrastrukturalnej, której celem jest usprawnienie komunikacji miejskiej w południowo-zachodniej części miasta. Projekt dotyczy rozbudowy ulicy Bunscha, konstrukcji nowej ulicy – Humboldta oraz stworzenia nowych tras rowerowych i linii tramwajowej.

Dyrektor ZIM, Łukasz Szewczyk, zapowiedział przetarg mający na celu wyłonienie projektanta inwestycji. Osoba ta będzie odpowiedzialna za opracowanie przynajmniej 3 koncepcji tej inwestycji, z których jedno rozwiązanie zostanie wybrane do dalszej realizacji. Wybrane rozwiązanie posłuży również jako podstawa do uzyskania decyzji środowiskowej. W toku przetargu odbędą się także konsultacje społeczne.

Termin realizacji całego zadania wynosi 20 miesięcy, licząc od momentu podpisania umowy. W tym czasie wykonawca będzie musiał zrealizować cały zakres prac, włączając w to zaproponowanie koncepcji, uzyskanie niezbędnych uzgodnień, wskazanie optymalnego rozwiązania oraz przygotowanie i złożenie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej.

Planowane jest przedłużenie ulicy Bunscha o ok. 1,4 km, a następnie budowa ulicy Humboldta o długości ok. 1,3 km. Również ulica Skotnicka ma zostać rozbudowana na odcinku od ul. księdza Trockiego do węzła autostradowego A4 Kraków – Skawina (ok. 1 km).

Na tle tych zmian drogowych powstanie również nowa linia tramwajowa, która rozpocznie się na pętli Czerwone Maki. Rozważane są dwie opcje – pierwsza polega na budowie linii wzdłuż ulic Bunscha, Humboldta i Skotnickiej, zakończonej pętlą, terminalem i parkingiem przy węźle autostradowym. Druga opcja zakłada zakończenie linii tramwajowej pętlą i parkingiem P+R w rejonie rozjazdu z przyszłą linią do osiedla Kliny, przy zachodniej stronie Szpitala im. Babińskiego.

Inwestycja obejmuje także rozbudowę ulicy Skotnickiej na odcinku od węzła autostradowego do obwodnicy Skawiny (1 km) w dwóch możliwych wariantach.

W ramach całego zadania przewiduje się również konstrukcję tras rowerowych, chodników i przystanków autobusowych. Planowane są również przebudowy skrzyżowań oraz budowa lub modernizacja infrastruktury podziemnej.

Więcej informacji na temat zamówienia publicznego można znaleźć tutaj. Termin składania ofert upływa 22 marca br.