Obywatelka Rumunii nielegalnie zatrudniła cudzoziemców

Funkcjonariusze Straży Granicznej stacjonujący w Krakowie wykryli ostatnio przypadek nielegalnego zatrudnienia. W trakcie kontroli jednej z krakowskich firm budowlanych przeanalizowano dokumenty osobowe osób z Mołdawii, Kirgistanu, Rumunii i Tadżykistanu. W toku postępowania okazało się, że obywatel Tadżykistanu nie posiadał uprawnień do wykonywania pracy, a Mołdawianin nie miał odpowiedniego zezwolenia na pracę. Pracodawca może zostać ukarany maksymalną grzywną w wysokości 30 000 zł.

Obywatelka Rumunii, będąca prezesem nadzorowanej firmy, bezprawnie powierzyła dwóm obywatelom Mołdawii zadania, tj. na warunkach odmiennych niż zapisane w wydanych im tymczasowych pozwoleniach na pobyt i pracę. Ponadto 20 razy zaniedbała dopełnienia obowiązku poinformowania zarówno Wojewody Małopolskiego, jak i Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie o podjęciu lub niepodjęciu obowiązków przez cudzoziemców na podstawie wydanych zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy – oświadczyła Justyna Drożdż z zespołu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Organy prowadzą dalsze czynności zmierzające do pociągnięcia do odpowiedzialności karnej sprawcy wykroczeń. Pracodawca, który nielegalnie zatrudniał cudzoziemców i nie dopełnił obowiązków informacyjnych, zostanie skierowany do sądu.